Doba smrková končí

S koncem roku přichází čas i na zhodnocení uplynulých měsíců. U Městských lesů Znojmo, p. o. bylo veselo. V roce 2019 jsme vysázeli 339 450 ks stromků. V porovnání s těžbou, kterou tvořil ve více než 95% smrk ztepilý, byla druhová skladba výsadeb zcela jiná. Je zřejmé, že se jednalo především o kalamitní těžbu spojenou s všude skloňovaným kůrovcem a suchem.

Zalesňovalo se z více než 80 % listnáči (převážně dub letní). Smrkové sazenice tvořily pouze 0,35 % z celkového počtu sazenic. Stejné množství tvořila například i třešeň ptačí, jejíž primární význam nespočívá v produkci dřevní hmoty, nýbrž ve zvýšení úživnosti a druhové pestrosti lesních porostů.

Lesy kolem nás se viditelně mění. Kůrovec napáchal obrovské škody, ale vlastně díky němu se mění trend lesního hospodaření. Porosty se mění z monokultur na přírodě bližší smíšené porosty s vyšší skladbou listnatých dřevin.

Výsadbami smrkových monokultur nám chtěli naši předci zajistit dostatečné množství smrkového dřeva, které je v mnoha odvětvích naprosto nenahraditelné, avšak kůrovcové kalamity spojené s úmornými vedry a suchy udělaly své. Smrkové porosty starší 70 let už u Městských lesů Znojmo nenajdete a brzy tomu tak bude i se smrkovými porosty ve stáří mezi 50 – 60 lety.

Snad se nám podaří narušené porosty stabilizovat a zároveň zajistit i dostatečné množství dřevní hmoty, jako obnovitelné suroviny pro další generace. Na jaře plánujeme samozřejmě další vlnu zalesňování, a pokud bude ze strany veřejnosti zájem, budeme rádi, pokud přiložíte ruku k dílu. Bližší informace budu včas uveřejněny na webu (www.znojmolesy.cz a www.znojmo-zdravemesto.cz) a v tisku.