Přírodní památka Žleby (dále jen PP Žleby)

PP Žleby se nachází v katastrálním území Zálesí u Bítova, cca 20 km od města Znojma. Její území tvoří úzké, v terénu zaříznuté údolí potoka Doubravky navazující na zátopu rybníka Vyrazil. PP Žleby byla vyhlášena dne 25. 6. 2002 nařízením Okresního úřadu ve Znojmě. Od tohoto roku se v území začaly postupně provádět intenzivnější ochranářské zásahy k odstranění dřevin zarůstajících lokalitu a zejména kosení travino-bylinných porostů. V současné době na území probíhají práce dle schváleného plánu péče. Celková rozloha přírodní památky je 1,6 ha. Důvodem ochrany je mokřadní vegetace s vysokými ostřicemi. Významný je bohatý výskyt upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) a prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Pozornost si jistě zaslouží i výskyt hadilky obecné (Ophioglossum vulgatum) a z živočišných druhů střevlík (Harpalus progrediens) – vázaný právě na zachovalé luční porosty.

V území ani v jeho ochranném pásmu se lesnicky nehospodaří, vyjma zalesněného Z cípu pozemku p. č. 321/2 v k. ú Zálesí u Bítova. V minulosti bylo území využíváno zřejmě jako sečená louka, občas přepasená a z části jako orná půda (pás kolem severní hranice). Louka nad rybníkem Vyrazil je součástí luk patrných na historických mapových podkladech (2. vojenské mapováníz období 1836–1852, ortofotomapa z roku 1953), táhnoucích se kolem toku Doubravky, dnes zachovaných pouze ve fragmentech jako je právě tato louka (zajímavé je,že současný rybník Vyrazil je patrný již na mapách 2. vojenského mapování, na kterých je u něj popisek „Spitz T.“). Sklizeň sena byla zřejmě hlavním faktorem, který po staletí až do poválečného období formoval zdejší rostlinná společenstva (společně s vypalováním stařiny). Na vývoj rostlinných společenstev měla v poválečném období negativní vliv právě absence kosení a s tím související změna druhového složení a struktury travino-bylinných společenstev a hromadění organické hmoty na povrchu. V důsledku těchto jevů docházelok mizení některých citlivých druhů rostlin a zřejmě i bezobratlých. Území bylo negativně ovlivněno rovněž eutrofizací splachy živin z okolních polí (v současnosti má tomuto zamezit zatravněný pás podél SV hranice území).