Přírodní památka Cínová hora 

Území se nachází na severozápadním okraji Znojma v údolí Gránického potoka a tvoří jej uměle vytvořený skalní útvar bývalého lomu a nejbližší okolí. Celková plocha je 4,7 ha. Lokalita bývala pravděpodobně kdysi pastvinou a v průběhu výstavby železnice zde byl otevřen lom. Lom byl kolem roku 1886 opuštěn, území se nevyužívalo a postupně zarůstalo až do roku 1999, kdy byla Okresním úřadem Znojmo dne 8. 4. 1999 vyhlášena přírodní památka Cínová hora. Po vyhlášení přírodní památky byly z území odstraněny porosty trnovníku akátu a pajasanu žláznatého. Travnaté plochy byly nepravidelně koseny a při této příležitosti došlo i k redukci keřů. V roce 2003 došlo k těžbě porostu akátu na p.č. 4928/1 a k následné výsadbě dubu na této lokalitě. Byla zde postavena oplocenka a výsadby jsou pravidelně udržovány ožínáním. V roce 2005 byly odstraněny keře pod lomovou stěnou. Předmětem ochrany jsou teplomilná rostlinná společenstva, na která je vázána řada významných druhů živočichů.

Zdroj: Plán péče o Přírodní památku Cínová hora 2009 – 2018