Přírodní památka Čekal (dále jen PP Čekal)

Rybník Čekal leží na okraji lesního komplexu Jevišovické pahorkatiny zhruba 1,3 km severně od obce Olbramkostel a jeho rozloha je 3,2 ha. Rybník je po většině obvodu obklopen břehovým porostem (olšina) různé šířky. Širší okolí rybníka tvoří na jih, východ a západ zemědělská orná půda, na severu navazují lesní komplexy přírodního parku Jevišovka. Rybník vznikl přehrazením Vlašňovského potoka. Na břehový porost na západě navazuje cíp podmáčené orné půdy. Přírodní památka Čekal byla zřízena za účelem ochrany přírodovědecky cenného území s výskytem populace kuňky ohnivé (Bombina bombina) a dalších vzácných druhů živočichů a rostlin. Intenzívní chov ryb populace obojživelníků výrazně limituje jednak přímou likvidací snůšek a nedospělých jedinců (dravými rybami), jednak potravní konkurencí. Tento negativní vliv je plošně omezen trvalým oddělením rybochovné části rybníka (70% plochy) hrázkou, které proběhlo při odbahnění a opravě objektů rybníka v roce 2007. V budoucnu bude zřejmě docházet k zavlékání ryb i do oddělené části nádrže. Na zamokřeném cípu orné půdy v západní části území probíhá extenzívní hospodaření. Tato část pole bývá zorána a oseta jen v sušších letech, kdy to stav půdy dovolí. Tento způsob obhospodařování není v rozporu s péčí o hlavní předmět ochrany, navíc podporuje populace některých vzácných (fakultativně halofilních) rostlin. Pruh lesního porostu na západním břehu rybníka tvoří vhodnou bariéru případným splachům živin z pole do rybníka. Tento fragment lesního porostu poskytuje dobré podmínky pro suchozemskou část životního cyklu některých obojživelníků. Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Zdroj: Plán péče o přírodní památku Čekal na období 2014 – 2028