Arboristický ořez dubů v Městském lesíku

20. 4. 2015 započal ořez dubů v Městském lesíku, konkrétně u nové nemocnice v blízkosti restaurace Diana. Specializovaní pracovníci zde provádějí zdravotní a bezpečnostní řez chřadnoucích jedinců. K mírnějšímu zásahu bylo přistoupeno po konzultaci s entomology, neboť stromy jsou obývány populací tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo). Tento tesařík se podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny řadí mezi silně ohrožené druhy. O přítomnosti tohoto druhu svědčí například výletové otvory v kůře dubů, které dosahují v průměru 21 x 13 mm.