Přírodní památka Petrovy skály (dále jen PP Petrovy skály)

Přírodní památka Petrovy skály přešla s koncem LHP (2006 – 2015) do správy Lesů České republiky.

Budoucí PP Petrovy skály leží na skalnatých svazích údolí řeky Dyje asi 1,5 km jihovýchodně od obce Chvalatice. Rozkládá se na příkrých skalnatých srázech s jižní, jihovýchodní a jihozápadní expozicí nad řekou Dyjí. Rozloha území je 20 ha. Toto zvláště chráněné území by mělo být zřízeno za účelem ochrany vzácných druhů přírodních stanovišť a chráněných druhů rostlin a živočichů. Z přírodních stanovišť by měly být předmětem ochrany nízké xerofilní křoviny – porosty se skalníky (Cotoneaster spp.), hercynské dubohabřiny, suťové lesy, boreokontinentální bory – ostatní porosty, štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, pohyblivé sutě silikátových hornin, skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens). Z rostlin by měl být předmětem ochrany jeřáb dunajský (Sorbus danubialis), z hmyzu kriticky ohrožený jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), roháč velký (Lucanus cervus) a tesařík obrovský (Cerambyx cerdo),z ptačích druhů výr velký (Bubo bubo).

Zdroj: Plán péče o přírodní památku Čekal na období 2014 – 2028